ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาเรียนดี เพื่อเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

==========================================

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

==========================================

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัลยรัตน์ สถิตโพธิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยเข้ารับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล